T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Hidrološko-hidravlična študija za potok Črnec na območju Občine Črenšovci

Naročnik: OBČINA ČRENŠOVCI

Izdelovalec: T-PRING d.o.o.
Datum: april 2012
Vodja projekta: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

 

Povzetek:

Občina Črenšovci izvaja postopke za sprejem novega odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črenšovci. V ta namen je zaradi izpostavljenosti oziroma lege zemljišč na poplavnih območjih naročila izdelavo poplavne študije z izdelavo poplavnih kart in kart z razredi poplavne nevarnosti, skladno z veljavno zakonodajo.
Ker so manjše spremembe veljavnega prostorskega plana predvidene samo v naseljih Črenšovci in Trnje, je hidrološko-hidravlična študija obravnavala območje vodotoka Črnec ter Suhi Črnec.
Na osnovi podatkov iz »Hidrološke študije Ledave in levih pritokov Mure« ter podatkov o prevodnosti premostitvenih objektov na vodotoku Črnec skozi naselje Odranci, kjer že prihaja do razlivanja vode ob povečanih pretokih, sta  ovrednotena pretoka za oba vodotoka.
Za izdelavo matematičnega hidravličnega modela je bil uporabljen programski paket MIKE FLOOD, ki ga je razvil Danish Hydraulic Institute (DHI). Podatki za modeliranje obravnavanega območja vodotokov so bili pridobljeni iz geodetskih meritev, LIDAR posnetkov in digitalnega modela višin (DMV 12,5).

Rezultati študije kažejo, da velik del območja ob vodotoku Črnec in delno okoli struge Suhega Črneca leži v poplavnem območju. Na podlagi meril iz pravilnika je bilo obravnavano območje razvrščeno v razrede poplavne nevarnosti.
Poplavljena so izključno zemljišča ob strugi (travniki, njive ipd.), na nekaterih mestih pa zaradi ravninskega območja prihaja do prelivanja voda tudi širše.
Iz rezultatov izračuna je razvidno, da so vsi starejši objekti zgrajeni izven poplavno ogroženih površin, posamezni novejši objekti pa se nahajajo v poplavnem območju, kjer so gladine poplavnih voda do 20 oziroma do 30 cm. Posebni omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne varnosti niso potrebni, bo pa zaradi obstoječega stanja poplavne nevarnosti potrebno izvesti nekatere varovalne ukrepe s ciljem preprečitve večje materialne škode ob pojavu visokih voda.