T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Hidrološko-hidravlična študija za vodotok Ženski dol v območju ZN gospodarsko-stanovanjske cone Pristava v Višnji Gori

Naročnik: Farma Stična d.o.o.

Izvajalec: T-PRING d.o.o.
Datum: oktober 2012
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

Povzetek:

Investitor Farma Stična d.o.o. je želel v zazidalni coni PRISTAVA G 5/2 v Višnji gori zgraditi 7 dvo-stanovanjskih in 4 tri-stanovanjske objekte. Ožje območje pozidave se nahaja južno od potoka Ženski dol in leži deloma v območju poplav. Investitor je želel nadaljevati s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, zato je zaradi izpostavljenosti oziroma legah zemljišč na poplavnih območjih naročil izdelavo hidrološko-hidravlične (poplavne) študije z izdelavo poplavnih kart in kart z razredi poplavne nevarnosti, skladno z veljavno zakonodajo.

Namen študije je bil določiti območja, ki so izpostavljena poplavam, izdelati karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti ter predvideti ustrezne omilitvene ukrepe in tako zagotoviti poplavno varnost na obravnavanem območju.