T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Izdelava hidrološko-hidravlične študije za območje centralne čistilne naprave Litija – Šmartno pri Litiji

Naročnik: Občina Litija – Občina Šmartno pri Litiji

Izdelovalec: T-PRING d.o.o.
Datum: julij 2012
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

Povzetek:

Za naselja občin Litija in Šmarno pri Litiji je predvidena gradnja centralne čistilne naprave (CČN). Zaradi izpostavljenosti oziroma lege zemljišč na poplavnih območjih je investitor naročil izdelavo poplavne študije z izdelavo poplavnih kart in kart z razredi poplavne nevarnosti, skladno z veljavno zakonodajo. Ta bo sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Predvidena lokacija čistilne naprave je na desnem bregu reke Save na vzhodnem delu Litijskega polja nad sotočjem Save in Reke in leži na poplavnem območju. Hidrološki podatki za reko Savo so preneseni iz predhodno izdelane hidrološke študije srednje Save, hidrološki podatki za vodotok Reka pa so bili pridobljeni iz študije, ki je bila izdelana v sklopu nastajanja predmetnega elaborata.
V hidravličnem modelu za predvideno stanje je bila upoštevana izgradnja nasipa za plato CČN, nove dostopne ceste ter predvidenega mostu preko vodotoka Reka do platoja CČN. Prav tako je bila v modelu upoštevana predvidena poglobitev dela parcele, ki leži severovzhodno od predvidene lokacije čistilne naprave in je zamišljena kot izravnalni ukrep.
Rezultati izračunov kažejo, da je pretežni del območja ob strugi Save in vodotoka Reka v času nastopa visokih voda s povratno dobo 100-let poplavljen. Poplave nastopijo že v primeru 10-letnih voda. Poplavljena so zemljišča ob strugi (travniki, njive ipd.), na nekaterih mestih pa zaradi ravninskega območja prihaja do prelivanja voda tudi širše. Predvideno zemljišče za CČN leži na območju srednje poplavne nevarnosti, kjer je v skladu z uredbo dovoljena gradnja z ukrepi, ki bistveno ne poslabšajo poplavne varnosti območja.