T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Odvzem vode za neposredno rabo vode za tehnološke namene iz vodotoka Črnec

Naročnik: Nafta Petrochem d.o.o.

Izvajalec: Institut za ekološki inženiring d.o.o.
Datum: julij 2012

Odgovorni vodja projekta: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad. (T-PRING d.o.o.)

 

Povzetek:

Naročnik hidrološkega poročila odvzema vodo za tehnološke namene iz bližnjega vodotoka Črnec. V teku izdaje dopolnilne odločbe za izdano delno vodno dovoljenje, na podlagi katerega je pridobljena pravica za rabo vode, je ARSO ugotovil, da nima hidroloških izhodišč, potrebnih za določitev ekološko sprejemljivega pretoka. Zato je pozval naročnika, da dostavi hidrološko poročilo z oceno vrednosti srednjega malega pretoka in srednjega pretoka za vodotok Črnec.
Ker na Črnecu ni vodomerne postaje, je bilo v skladu z Uredbo o Qes potrebno izbrati vodotok v bližini, ki ima podobne lastnosti obravnavanemu vodotoku. Med možnimi povodji je bil izbran vodotok Kobiljski potok, saj najbolj izkazuje podobnost. Hidrološka študija Kobiljskega potoka je bila izdelana z analizo merjenih pretokov na mreži državnega hidrološkega monitoringa.
Z analizo podatkov so bili pridobljeni podatki za srednji mali in srednji pretok na vodomerni postaji Kobilje. S tem pretokom in z razmerjem prispevnih površin Kobiljskega potoka in Črneca se je določilo srednji mali in srednji pretok na odvzemni točki na Črnecu, katera sta osnovna podatka (hidrološki izhodišči) za določitev ekološko sprejemljivega pretoka.