T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Hidrološko poročilo za potrebe postopka izdaje dopolnilne odločbe o določitvi Qes za dva odvzema vode za zasneževanje smučišča na Svetini

Naročnik: Elektro Turnšek d.o.o.

Izvajalec: T-PRING d.o.o.
Datum: avgust 2012
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

Povzetek:

Namen projekta je bil pripraviti Hidrološko poročilo z oceno vrednosti srednjega malega pretoka in srednjega pretoka. 

Iz analize merjenih pretokov na lokaciji dejanskega odvzema in lokaciji predvidenega odvzema (meritve v obdobju januar - april 2012) je razvidno, da so pretočne količine na mestu odvzema v opazovanem obdobju bile vedno višje od izračunanega ekološko sprejemljivega pretoka za Pečovnikov graben. Dejanski maksimalni možni odvzemi (kapaciteta črpalke 3,79 l/s) so manjši od dovoljenih, pri čemer se odvzem izvaja samo na eni lokaciji (odvzemno mesto II).

Kljub temu, da gre za odvzem vode v sušnem zimskem obdobju, pa moramo poudariti, da se zasneževanje izvaja na prispevnem področju Pečovnikovega grabna in se praktično vsa voda, ki jo odvzamemo iz struge, ob taljenju snega pri višjih temperaturah vrne v strugo vodotoka.

Pomembno je, da se odvzemi vode skušajo izvajati v času, ko so v strugi pretoki višji od ekološko sprejemljivega pretoka, zato bi bilo smiselno razmisliti o povečanju kapacitete zbiralnika za vodo za potrebe zasneževanja ali izgradnji dodatnega, kar bi omogočalo zasneževanje tudi v dneh, ko so pretoki v strugi Pečovnikovega grabna nižji od ekološko sprejemljivega.