T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Zasutje vrtač - Hidrološko-hidrotehnični elaborat za ugotovitev vpliva na vodni režim

Investitor: zasebni

Naročnik elaborata: SPOKS d.o.o.
Datum: marec 2012
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

 

Povzetek:

Investitor namerava na obravnavanem območju izvesti zasutje zemljišča z materialom, ki nastaja pri gradnji objektov in infrastrukture. Nasuvanje materiala se bo vršilo tako, da bo končna višinska kota zemljišča dosegla koto lokalne ceste, ki vodi ob zemljišču. Predvidena količina materiala, s katero naj bi se tri vrtače zasulo, znaša 25.000 m3.
Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je bilo potrebno ugotoviti vpliv posega na hidrološko – hidravlične razmere. Obravnavano zemljišče se nahaja na prispevnem območju naravnega odvodnika Bela in je izrazito kraškega značaja. Zato je dejansko prispevno površino težko določiti, verjetno pa gre samo za ožje območje ob strugi. Tlorisna površina vrtač je praktično zanemarljiva v primerjavi s prispevnim območjem vodotoka Bela. Na podlagi terenskega ogleda in geodetskega posnetka je bilo ugotovljeno, da se v vrtače ne steka nobena okoliška voda ter zato z vidika vodnega režima delujejo povsem avtonomno. Dodatno je bila preverjena retenzijska sposobnost vrtač. Ugotovljeno je bilo, da tudi z vidika padavin s stoletno povratno dobo vrtače delujejo avtonomno.
Na podlagi študije je bilo dokazano, da zasip vrtač nima vpliva na vodni režim širšega območja, saj so obravnavane vrtače s hidrološko-hidravličnega vidika povsem avtonomne.