T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

HH študija - Ureditev pločnikov in dela lokalne ceste Trbovlje – Klek

Naročnik: Občina Trbovlje

Izvajalec: IBT nizke gradnje Trbovlje d.o.o
Datum: april 2012

Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

 

Povzetek:

V sklopu rekonstrukcije dela lokalne ceste Trbovlje – Klek je predvidena prenova vse infrastrukture, med drugim tudi kanaliziranega odseka bližnjega hudournika.
Obravnavano območje se ne nahaja znotraj vodovarstvenega območja zajetij pitne vode in ni poplavno ogroženo.
Glede na relativno malo podatkov o količini pretokov stoletnih voda je bilo potrebno za izvedbo hidrološke analize določiti stoletne pretoke, ki so bili ovrednoteni po različnih empiričnih metodah.
V nadaljevanju je bila preverjena prevodnost stoletnih voda predvidenega kanaliziranega odseka vodotoka z AB cevmi na treh odsekih, ki so predvideni za rekonstruiranje. Na podlagi izračunov je bilo ugotovljeno, da predvidena AB cev prevaja stoletne pretoke, vendar se v ceveh pojavijo relativno visoke hitrosti, ki so posledica velikih padcev. Zato je bila priporočena izvedba jaškov s tangencialnim dotokom, kateri bodo omogočali vrtinčenje vode v jaških in posledično zmanjšanje energijskega potenciala deroče vode.
Informativno je bil narejen še izračun dveh manjših prepustov pod lokalno cesto gorvodno od kanaliziranega dela hudournika. Ugotovljeno je bilo, da eden izmed prepustov ne prevaja količin stoletnih voda, zato je bila priporočena njegova zamenjava oziroma povečanje.