T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Tomaž Umek - referenčni projekti

(publikacije na sistemu COBBIS - šifra raziskovalca 15700)

 

Leto

Naročnik

Projekt

Funkcija

junij 2013 Area-line d.o.o. Izdelava programa komunalnega opremljanja OPPN pod Rupo in Odloka o komunalnem prispevku

Vodja projekta

Odgovorni projektant

junij 2013 IEI d.o.o. Izdelava hidrološko-hidravlične analize dotočnih meteornih kanalov za količine voda v naravnih odvodnikih

Izdelovalec hidrološko-hidravličnega elaborata

maj 2013 Petrol d.d. Izdelava hidrološko-hidravlične študije za območje bencinskega servisa Litija II

Vodja projekta

Izdelovalec hidrološko-hidravličnega elaborata

maj 2013 Riko d.o.o. Izdelava hidrološko-hidravlične študije za levi pritok reke Save (Vzhodni potok v Litii)

Vodja projekta

Izdelovalec hidrološko-hidravličnega elaborata

april 2013 Zavita d.o.o. Izdelava prenove programa opremljanja stavbnih zemljišč OPPN Muta Vodja projekta
april 2013 Zavita d.o.o. Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN Rožna dolina Vodja projekta
april 2013 Zavita d.o.o. Obdelava grafičnih podatkov o komunalni opremi in priprava neto tlorisnih površin objektov po podatkih REN za območje občine Braslovče Vodja projekta
november 2012 Zavita d.o.o. Izračun stroškov komunalnega opremljanja OPPN Rakek Vodja projekta
november 2012 Oikos d.o.o. Svetovanje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za upravno stavbo OIKOS Svetovanje

avgust 2012

Elektro Turnšek d.o.o.

Hidrološko poročilo za potrebe postopka izdaje dopolnilne odločbe o določitvi Qes za odvzem vode za zasneževanje smučišča Svetina

Vodja projekta

Izdelovalec hidrotehničnega elaborata

julij 2012 Finali obala d.o.o. Priprava in vodenje gradbene knjige za objekt "Razširitev pokopališča v Kortah - I.faza" Svetovalec

julij 2012

IEI d.o.o.

HH študija za potrebe izgradnje čistilne naprave Litija

Vodja projekta

Izdelovalec hidrotehničnega elaborata

julij 2012

IEI d.o.o.

Hidrološko poročilo za potrebe postopka izdaje dopolnilne odločbe o določitvi Qes za neposreden odvzem vode za tehnološke namene iz vodotoka Črnec v količini največ 111 l/s; Nafta -Petrochem d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava

Vodja projekta

Izdelovalec hidrotehničnega elaborata

maj 2012

ZEU d.o.o.

Hidrološko-hidravlični elaborat: Kolesarska povezava "Termalna pot" odsek Tešanovci - Dobrovnik ob cesti R2-442/1318 Martjanci – Dobrovnik – dimenzioniranje meteorne odvodnje

Vodja projekta

Izdelovalec hidrotehničnega elaborata

maj 2012 Area-line d.o.o. Izdelava zasnove komunalnega opremljanja OPPN pod Rupo Izdelovalec zasnove

maj 2012

Branko Čakš

Izdelava HH študije za desni pritok Tinskega potoka

Vodja projekta

Izdelovalec hidrotehničnega elaborata

april 2012 Oikos d.o.o. Izdelava elaborata o načinu izvedbe del pri vnosu zemeljskega materiala na zemljišča v Dekanih Izdelovalec elaborata

april 2012

Občina Črenšovci

Izdelava hidrološko-hidravlične študije za potok Črnec na območju občine Črenšovci

Vodja projekta

Izdelovalec hidrotehničnega elaborata

april 2012

IBT Nizke gradnje d.o.o.

Hidrološko-hidravlična študija za potok Brežnik

Vodja projekta

Izdelovalec hidrotehničnega elaborata

april 2012

ZEU d.o.o.

Hidrološko-hidravlični elaborat: Kolesarska povezava "Termalna pot" odsek Tešanovci - Dobrovnik ob cesti R2-442/1318 Martjanci - Dobrovnik

Vodja projekta

Izdelovalec hidrotehničnega elaborata

april 2012

Oikos d.o.o.

Finančna jamstva za deponijo Izola – vidik odpadnih voda

Svetovalec

marec 2012

Area-line d.o.o.

Izdelava idejne zasnove prometnega omrežja za IPC Brezina - strokovne podlage za pripravo OPPN

Projektant

marec 2012

SPOKS d.o.o.

Hidrološko-hidravlična študija - zasutje vrtač na zemljiščih parc.št. 868, 878, 869 in 872 k.o.  Vrhnika

Vodja projekta

Izdelovalec hidrotehničnega elaborata

marec 2012 - julij 2012

Mestna občina Koper

Strokovni in finančni nadzor pri izvedbi vzdrževalnih del v Vrtcu Semedela

Strokovni in finančni nadzor

december 2011 - junij 2012

Občina Logatec

Izdelava idejne zasnove omilitvenih ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti v Občini Logatec

Vodja projekta

Izdelovalec hidrotehničnega elaborata

december 2011

Oikos d.o.o.

Elaborat o oceni zmogljivosti obrata za bogatenje zemlje

Odgovorni projektant

december 2011

Oikos d.o.o.

Ureditev lokacije za zbiranje in obdelavo odpadnega lesa na lokaciji v Lendavi (Gramoz d.o.o.)

Odgovorni projektant

november 2011

Oikos d.o.o.

Sanacija lagun na farmi Stična

Odgovorni projektant

november 2011

Oikos d.o.o.

Izdelava načrta za vzpostavitev centra za zbiranje in obdelavo Gradbenih odpadkov za JKP Komunala Izola

Odgovorni projektant

oktober 2011

Oikos d.o.o.

Izdelava PID za upravno stavbo OIKOS

Odgovorni projektant

junij 2011 - oktober 2011

Gramoz d.o.o.

Gradnja obrata za pripravo obogatene zemljine (kompostarna), vrednost investicije cca 600.000 EUR

odgovorni nadzornik za Oikos d.o.o.

marec 2011 - v teku

Občina Postojna

Izdelava idejne zasnove komunalnega opremljanja in prometnega omrežja kot podlage za izdelavo predloga OPPN za območje PL-10 za naselje Planina

odgovorni projektant infrastrukturnega omrežja

junij 2010 - julij 2011

Hypo Alpe Adria Bank d.d.

Izvajanje supernadzora pri gradnji večstanovanjskega objekta Zeleni park II, vrednost investicije cca 36 mio EUR

Supernadzornik

junij 2011

Esotech d.d.

Izdelava elaborata Hidravlična analiza objekta lovilca olj v Ugljeviku

pripravljalec ekspertnega mnenja

junij 2011

Občina Poljčane

Hidrološko-hidravlična študija za območje nogometnega stadiona v Poljčanah

vodja projekta za Oikos d.o.o.

marec 2011 - maj 2011

Ana in Vinko Rubnik

Hidrološko-hidravlična študija za območje OPPN Rubnik, Spodnja Polskava

vodja projekta za Oikos d.o.o.

marec 2011

Rimske terme d.o.o.

Hidravlično hidrološka analiza vodnega režima Topliškega potoka na območju neurejenega dela, od objektov Rimskih Term do izliva v reko Savinjo

izdelovalec hidrotehničnega elaborata za Izvir Plan d.o.o. Laško

februar 2011

Rimske terme d.o.o.

Hidravlično dimenzioniranje kanaliziranega dela Topliškega potoka na odseku od objektov Rimskih term do izliva v reko Savinjo

izdelovalec hidrotehničnega elaborata za Izvir Plan d.o.o. Laško

junij 2010 - marec 2011

Hypo leasing d.o.o.

Izvajanje supernadzora pri izgradnji Mestnega stadiona v Kopru – ŠRC Bonifika, vrednost investicije nad 6 mio EUR

Supernadzornik

november 2010

Občina Grosuplje

Presoja vplivov izvedbe OPPN Jedro in OPPN Gospodarska cona Jug na morebitne spremembe hidrološkega režima v naravnem rezervatu Bičje

izdelovalec ekpertnega mnenja za Oikos d.o.o.

november 2010

Občina Moravske Toplice

Hidrološko-hidravlična študija Lipnice in Martjanskega potoka za OPN Moravske Toplice

vodja projekta za Oikos d.o.o.

november 2010

Občina Mokronog - Trebelno

Izdelava kart poplavne in kart razredov poplavne nevarnosti za območje OPN Mokronog – Trebelno

vodja projekta za Oikos d.o.o.

marec 2010 - avgust 2010

Gramoz d.o.o.

Projektiranje obrata za pripravo obogatene zemljine (kompostarna), vrednost investicije cca 600.000 EUR

odgovorni projektant - vodja projekta za Oikos d.o.o.

junij 2009 - avgust 2011

Hypo leasing d.o.o.

Nadzor gradbeno – obrtniških del pri izgradnji otroškega vrtca v Ankaranu, vrednost investicije cca 3 mio EUR; izvajalec del Stavbenik, gradbeništvo d.o.o.

odgovorni nadzornik za Plan Invest d.o.o. Portorož

julij 2010

Občina Gornja Radgona

Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti in razredov nevarnosti ter kart poplavne in erozijske ogroženosti na območju OPN Gornja Radgona

vodja projekta za Oikos d.o.o. in VGB Maribor

julij 2010

Občina Vrhnika

Elaborat za vzpostavitev nadomestnih habitatnih tipov za potrebe OPN Vrhnika

izdelovalec ekspertnega mnenja za Oikos d.o.o.

maj 2010

Občina Lukovica

Hidrološko – hidravlična študija za območje urejanja Blagovica (UN B1 in B2 Blagovica)

vodja projekta za Oikos d.o.o.

april 2010

Občina Poljčane

Študija poplavne nevarnosti za območje občine Poljčane

vodja projekta za Oikos d.o.o.

marec 2010

Občina Krško

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Obrtne cone MDB – jug«

svetovalec - ekspert za infrastrukturne projekte za Oikos d.o.o.

junij 2008 - april 2009

Mestna občina Koper

Gradnja otroškega vrtca Pobegi, vrednost investicije 2,5 mio EUR

vodja gradbišča za Plan Invest do.o.o

2008

Mestna občina Koper

Investicijski inženiring za izgradnjo garažne hiše in štirih večstanovanjskih objektov (48 stanovanj) za potrebe Stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, vrednost investicije 5,5 mio EUR

pomočnik vodja projekta za Plan Invest d.o.o. Portorož

2007 - 2008

IB Investa d.o.o.

Gradnja garažne hiše in dveh večstanovanjskih objektov, Plavje – II. faza, vrednost investicije 950.000,00 EUR

Vodja projekta vodja gradbišča za Plan Invest d.o.o. Portorož

2007

IB Investa d.o.o.

Gradnja večstanovanjskega objekta Plavje – I. faza, vrednost investicije 1,3 mio EUR

Vodja projekta vodja gradbišča za Plan Invest d.o.o. Portorož

2005 - 2007

Ministrstvo za okolje in prostor

Član mednarodne projektne skupine za izdelavo projekta Načrt upravljanja z vodami v porečju Krke (vodilni partner Hidroinženiring d.o.o), (Tehnična pomoč pri pripravi načrta upravljanja voda v porečju Krke, 2003/SI/16/P/PA/004) – v sklopu projekta izdelanih več dokumentov in več delavnic

član mednarodne skupine ekspertov za IEI d.o.o.

2005

Občina Izola

Koordinacija in vodenje projekta: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Izola

vodja projekta

2004 - 2005

Občina Izola

Koordinacija in vodenje projekta: Priprava Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda v občini Izola

vodja projekta

2004 - 2005

Občina Izola

Koordinacija in vodenje projekta: Priprava Odloka o ravnanju z odpadki v občini Izola

vodja projekta

2004 - 2005

Mestna občina Koper

Občina Izola

Občina Piran

Član medobčinske (Koper, Izola, Piran) projektne skupine za projekt »Coastal area management plan (CAMP)« - Celostno upravljanje obalnega območja

član projektne skupine za Občino Izola

september 1999 - 2004

Mestna občina Koper

Občina Izola

Občina Piran

Član medobčinske (Koper, Izola, Piran) projektne skupine za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na obalnem območju«

član projektne skupine za Občino Izola

2001 - 2002

Občina Izola

Priprava in vodenje postopka za podelitev koncesije za upravljanje s turističnim pristaniščem v občini Izola

vodja upravnega postopka

december 2000 - december 2001

Mestna občina Koper

Občina Izola

Občina Piran

Član projektne skupine za spremljanje izdelave Lokalnega programa varstva okolja za Slovensko Istro (Koper, Izola, Piran)

član projektne skupine za Občino Izola

2000

Občina Izola

Priprava in vodenje postopka za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine Izola

vodja upravnega postopka

1999 - 2000

Občina Izola

Priprava in vodenje postopka za podelitev koncesije za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe pregledovanja in čiščenja dimovodnih in prezračevalnih naprav (dimnikarska služba) v občini Izola

vodja upravnega postopka