T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Presoja vplivov izvedbe OPPN Jedro in OPPN GC Jug na morebitne spremembe hidrološkega režima

Naročnik: Občina Grosuplje 

Izvajalec: Oikos d.o.o.          Datum: november 2010

Ključne ugotovitve

Predvideni posegi v območjih OPPN Jedro in OPPN GC Jug nimajo vplivov na spremembe hidrološkega režima naravnega rezervata Bičje. Izgradnja zadrževalnika Bičje vpliva izključno na zmanjšanje poplavne ogroženosti obravnavanega območja in pri normalnih pretočnih količinah potoka Bičje (manj kot 15 m3/s) nima na hidrološki režim naravnega rezervata nikakršnega vpliva. Z izgradnjo soseske Sončni dvori so se hidrološke razmere v naravnem rezervatu celo izboljšale, saj v potok dotekajo večje količine padavinskih voda, kot pred posegom. Izvedeni in predvideni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti prav tako nimajo vpliva na spremembo hidrološkega režima v naravnem rezervatu, imajo pa pomembno funkcijo pri zagotavljanju poplavne varnosti. Predvideni posegi ne bodo imeli vpliva na stanje podtalnice, vendar zaradi poplavne ogroženosti območja in gladine podtalnice v območju GC Jug ni dovoljeno graditi kletnih prostorov, posebno skrbno pa je potrebno načrtovati ustrezno odvajanje odpadnih vod v sistem javne kanalizacije.

Priporočamo, da se pri realizaciji predvidenih OPPN-jev upoštevajo priporočila v zvezi z odvajanjem padavinskih voda iz obravnavanega območja.
 

Download