T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Hidrološko-hidravlična študija Lipnice in Martjanskega potoka za OPN Moravske Toplice – dopolnitev št. 1

Naročnik: Občina Moravske Toplice          

Izdelovalec: Oikos d.o.o.       Datum: december 2010

UVOD                                                                                                                                        

Občina Moravske Toplice je naročila in pridobila HIDROLOŠKO – HIDRAVLIČNO ŠTUDIJO LIPNICE in MARTJANSKEGA POTOKA ZA POTREBE OPN OBČINE MORAVSKE TOPLICE (št. projekta 1275, 1276 in 1287/2010, november 2010, izdelal OIKOS d.o.o.), katere sestavni del so tudi karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti. V študiji so predlagani omilitveni ukrepi za posege, ki so bili opredeljeni v predlogu OPN. Za ostala področja omilitveni ukrepi niso bili posebej obravnavani, je pa možno na podlagi rezultatov izračunov in izdelanih kart poplavne nevarnosti takšne ukrepe predvideti tudi za ostala območja občine.

Predmet te dopolnitve št.1 k izdelani hidrološko – hidravlični študiji je območje opuščene gramoznice Mlajtinci, za katero se pripravlja OPPN. V dokumentu so predlagani omilitveni ukrepi in pripravljena nova karta razredov poplavne nevarnosti po izvedbi predlaganih omilitvenih ukrepov.

OBSTOJEČE STANJE                                                                     

Iz izdelane hidrološko – hidravlične študije izhaja, da je obravnavano območje ob gramoznici v srednjem razredu poplavne nevarnosti, kar pomeni, da je gradnja predvidenih objektov možna ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Prikaz razredov poplavne nevarnosti na območju gramoznice za obstoječe stanje je v prilogi C3.

OMILITVENI UKREPI ZA PREDVIDENO STANJE

Predlagani omilitveni ukrepi za nove predvidene objekte so: gradnja objektov na koti, ki je višja od kote stoletnih voda, ta znaša 183,61 m.n.v. Varnost se lahko zagotavlja z gradnjo na nasipih - platojih, ki se izvedejo na višini najmanj 183,61 m.n.v. oz v višini izvedene ceste, ki poteka ob območju, pomožne objekte pa lahko tudi na pomožnih platojih na kolih. Priporočeno je tudi, da se parkirišče izvede na platoju enake višine (to je v višini ceste). Izvedba platojev ne poslabšuje stanja poplavne nevarnosti, saj so poplavne vode posledica poplav širšega območja. Za obstoječe objekte se predlaga izvajanje aktivnih protipoplavnih ukrepov, to je uporaba vreč s peskom za preprečevanje vdora voda v objekt.

V skladu s pogoji upravljavca vodnega režima pa je kot dodatna in trajnejša rešitev za reševanje poplavne problematike in varovanja območje gramoznice predlagana izvedba varovalnih nasipov za obstoječe objekte oz. za celotno obravnavano območje gramoznice, ki se izvedejo na koti 184,11 m.n.v. (0,5 m višje od kote stoletnih voda). Vse te ukrepe je možno izvesti ob predvideni delni sanaciji gramoznice oz. brežin ob gramoznici, skladno s pogoji upravljavca vodnega režima. Ureditev nasipov se lahko izvede v sklopu krajinske ureditve območja, kota nasipa pa ne bo bistveno presegala višinske kote obstoječega cestišča pri mostu na obstoječi cesti. Sami nasipi se lahko oblikujejo kot sprehajalna pot ob gramoznici, hkrati s primerno hortikulturno ureditvijo (prikaz detajla ureditve je v grafični prilogi). Na ta način nasipi nikakor ne bi bili moteči, saj se odsekoma ustrezne ali še višje kote nasipov pojavljajo že pri obstoječem stanju. Smiselno pa bi bilo z nasipi obvarovati celotno območje ureditve, saj je območje ogroženo s poplavnimi vodami, ki pritekajo iz območja, vzhodno od obravnavanega območja.

Podrobnejši potek varovalnega nasipa bo obdelan v projektni dokumentaciji, prav tako tudi detajli in nekatera problematična območja, kjer so težave bodisi z bližino obstoječih objektov ali pomanjkanje prostora za izvedbo. Z omilitvenimi ukrepi se podaja samo konceptualna rešitev zagotavljanja protipoplavne varnosti.

Poudariti je potrebno, da so iz varovanega območja z nasipi izvzeta vsa parkirišča, predvsem iz razloga, da preprečimo izpiranje onesnaženih meteornih voda iz parkirišča v gramoznico. Meteorna voda s parkirišč mora odtekati prosto ali pa se voda iz parkirnih površin zbira in spelje v ponikovalnico. Predlaga se, da se onesnažene meteorne vode iz parkirišča pred ponikanjem spelje preko lovilca olj.

Prikaz predvidenih omilitvenih ukrepov z izvedbo varovalnega nasipa za območje gramoznice je prikazan na prilogi D3. Pod predpostavko izvedbe omilitvenih ukrepov je pripravljena tudi nova karta razredov poplavne nevarnosti za predvideno ureditev – priloga D4.

ZAKLJUČEK

Izvedba predlaganih omilitvenih ukrepov na območju gramoznice Mlajtinci v nobenem primeru ne poslabšuje poplavne varnosti širšega območja, prav tako pa nima vplivov na okolje in njihov vpliv ni bistven. Vsi izvedbeni omilitveni ukrepi bodo natančneje pripravljeni in usklajeni s predstavniki upravljavca vodnega režima in skladno z vodnim soglasjem ter v primeru izvedbe ustrezno projektno obdelani.