T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Izdelava kart poplavne in kart razredov poplavne nevarnosti za območje OPN Mokronog - Trebelno

Naročnik: Občina Mokronog - Trebelno

Izdelovalec: Oikos d.o.o.          Datum: november 2010

Povzetek

Rezultati študije poplavne nevarnosti kažejo, da del območja občine leži na območju poplavne ogroženosti oziroma jih moramo na podlagi meril, določenih v 11. členu Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS št. 60/2007), razvrstiti v razrede poplavne nevarnosti.

Kot rezultat izračunov so narejene karte poplavne nevarnosti (priloge B1, B2, B3, B4 in B5) in karte z določitvijo razredov poplavne nevarnosti (priloge C1, C2, C3, C4 in C5), v skladu z Uredbo in Pravilnikom.

V študiji so še posebej presojani predvideni posegi ob območjih, kjer se predlagajo novi posegi na območju prostorskih občinskih planov. Glede na razpoložljive podatke in rezultate izračunov so bili predlagani omilitveni ukrepi in v skladu s smernicami vodnega soglasja narejena presoja, ali vplivi načrtovanih posegov v prostor niso bistveni.

V študiji so prikazane višinske kote, ki zagotavljajo poplavno varnost pri izgradnji objektov, predvidenih s prostorskim planom. Izračuni in analize so pokazale, da predvideni posegi ne vplivajo na poslabšanje obstoječe poplavne nevarnosti, za obstoječe in novo predvidene posege pa so predpisani omilitveni ukrepi.

V primeru izgradnje drugih objektov na obravnavanem območju je potrebno preveriti, ali je gradnja objektov v skladu z Uredbo možna, pri tem pa je potrebno upoštevati razrede poplavne nevarnosti, prikazane v kartah.