T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Sanacija lagun 3 in 4 na lokaciji Farma Stična - Elaborat o načinu izvedbe sanacijskih del in vnosa zemeljskega izkopa

Naročnik: Farma Stična d.o.o.

Izdelovalec: Oikos d.o.o.
Datum: november 2011
Projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

 

Povzetek:

V letu 2006 je Farma Stična d.d. začela z rušenjem objektov in sanacijo štirih lagun, ki jih je v času delovanja farme uporabljala za skladiščenje gnojevke. Do novembra 2011 so bili porušeni vsi predvideni objekti ter sanirani prvi dve laguni, zadnji dve pa sta bili samo izpraznjeni in jih je bilo potrebno še zasuti. V ta namen je bilo potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za vnos zemeljskega izkopa.
Površina obeh lagun znaša okrog 10.800 m2. Pred odstranitvijo je bilo v obeh lagunah skupno okoli 4.200 m3 blata in 11.300m3 gnojevke. Za sanacijo lagun je potrebnih 15.500 m3 zemeljskega materiala ter 2.250 m3 humusa za vzpostavitev zgornjega sloja za zatravitev.
V predmetnem elaboratu, ki je služil kot osnova za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, je bila predpisana vrsta zasipnega materiala ter predviden potek sanacije lagun.