T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Hidrološko-hidravlična študija za potok Globovnica (Sv. Jurij v Slov. Goricah)

Naročnik: USUS d.o.o.

Izdelovalec elaborata: Insštitut za ekološki inženiring d.o.o. Maribor

Datum: december 2011
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.
Odgovorni vodja projekta: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad. (T-PRING d.o.o.)

 

Povzetek:

V postopku pridobitve dovoljenj za gradnjo podzemeljskega kablovoda, s katerim bi vključili bioplinsko napravo za proizvodnjo električne energije v elektroenergetski sistem, je investitor zaprosil ARSO za izdajo projektnih pogojev. Med izdanimi pogoji ARSO je bila zahtevana izdelava hidrološko – hidravlične presoje vodnega režima za obravnavano območje gradnje.
Hidrološko – hidravlično študijo se je izvedlo za območje vodotoka Globovnica, pred naseljem Jurovski dol. Za izvedbo študije je bila potrebna določitev maksimalne dnevne količine padavin s stoletno povratno dobo, ki lahko padejo na prispevnem območju. Na podlagi le-teh je določena vrednost pretokov ob visokih vodah. Hidravlični model je bil izdelan na podlagi klasičnega geodetskega posnetka.

Na podlagi študije je bilo ugotovljeno, da je velik del območja ob Globovnici nad naseljem Jurovski dol v času nastopa visokih voda s 100-letno povratno dobo poplavljen. Poplave nastopijo že v primeru 10-letnih voda. Poplavljena so izključno zemljišča ob strugi (travniki, njive ipd.), objekti v neposredni bližini pa niso ogroženi.
Obravnavano območje je sicer tudi opredeljeno kot poplavno območje, zato je skladno s predpisi prepovedano poseganje v smislu gradnje objektov oz. je potrebno gradnje izvesti skladno z pogoji, izdanimi v vodnem soglasju.
Izvedba podzemeljskega kablovoda ob upoštevanju projektnih pogojev ARSO na poslabšanje poplavne varnosti ne bo vplivala in zato njegov vpliv ob upoštevanju vseh pogojev ne bo bistven.