T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Izdelava projektne naloge za pripravo poplavne in erozijske študije za potrebe občinskega prostorskega načrta Občine Piran

Naročnik: Občina Piran

Izvajalec: T-PRING d.o.o.
Datum: november 2011
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

Povzetek:

Izdelava projektne naloge za pripravo izvedbe naročila za izdelavo poplavne in erozijske študije za potrebe OPN Občine Piran je bila razdeljena na tri faze:

• pregled razpoložljive dokumentacije in uskladitev obsega naloge z naročnikom, ARSO-m in drugimi akterji na področju gospodarjenja z vodami,
• terenski ogled in podrobnejša obravnava kritičnih območij ter izdelava preliminarne analize poplavne in erozijske ogroženosti ter analiza predloga OPN s posegi v poplavna območja ter
• izdelava podrobne projektne naloge za izdelavo poplavnih študij ter ocene stroškov za izvedbo študij.