T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Izdelava hidrološko-hidravlične študije za območje gradnje tribun na nogometnem igrišču v Poljčanah

Naročnik: Občina Poljčane

 

Izvajalec: Oikos d.o.o.          Datum: junij 2011

Rezultati hidrološko-hidravlične študije

Rezultati hidrološko-hidravlične študije kažejo, da območje tribun ob nogometnem igrišču ne bo poplavno ogroženo ob upoštevanju višinske kote, na kateri naj bo zgrajen objekt s tribunami – 258,20 m.n.v..

Kot rezultat izračunov sta narejeni karti poplavne nevarnosti (priloga 2 in 3) in karti z določitvijo razredov poplavne nevarnosti (priloga 4 in 5), v skladu z Uredbo po poenostavljenem postopku.

Območje nogometnega igrišča leži v območju razreda srednje poplavne nevarnosti (določitev po poenostavljenem postopku, sicer bi območje sodilo v razred male poplavne nevarnosti), in je skladno s Prilogo 1 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08) tak objekt dopusten.

Prav tako velja za objekt s tribunami (športna dvorana), ki ga lahko umestimo v območje z razredom majhne poplavne nevarnosti, v območje razreda srednje poplavne nevarnosti pa samo pod pogojem, da so izvedeni predhodni omilitveni ukrepi. V našem konkretnem primeru je omilitveni ukrep dvig objekta nad koto izračunanih 100-letnih voda.

Glede na to, da se objekt nahaja na skrajnem robu poplavnega območja, njegova umestitev v prostor ne vpliva na povečanje poplavne nevarnosti, saj tudi izračuni kažejo, da je območje poplavnih površin oz. višina poplavnih voda enaka pri obstoječem in novo predvidenem stanju z upoštevanjem omilitvenih ukrepov – dvigu objekta nad koto 100-letnih voda.