T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Izdelava idejne zasnove omilitvenih ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti v občini Logatec

Naročnik: Občina Logatec

Izvajalec: T-PRING d.o.o.
Datum: oktober 2011
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

Povzetek:

V postopku priprave občinskega prostorskega načrta občine Logatec je občina naročila izdelavo strokovne podlage Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima osrednjega dela občine Logatec, ki jo je izdelala Urbania d.o.o.. Strokovna podlaga je izdelana na podlagi Uredbe o pogojih in omejitvah o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

Namen projekta je bil na podlagi izdelanih strokovnih podlag (hidrološko-hidravlične presoje) izdelati idejno zasnovo za izvedbo predlaganih omilitvenih ukrepov, kjer bi se podrobneje definirali že predlagani ukrepi in ponovno, z natančnejšimi izhodišči, izračunal vpliv izvedbe teh objektov na zmanjšanje poplavne ogroženosti v delu Logatca, ki je najbolj poplavno ogrožen.