T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Hidrološko-hidravlična presoja za kanaliziran del Topliškega potoka (Rimske Toplice)

Naročnik: Rimske terme d.o.o.

 

Izvajalec: Izvir plan d.o.o. Laško          Datum: februar 2011

Zaključki hidrološko-hidravlične presoje

Območje obravnave je v neposredni bližini obnovljenih term, predvidena je parkovna in hortikulturna ureditev in glede na dejstvo, da je zaradi premajhne pretočnosti obstoječega dela kanaliziranega odseka Topliškega potoka nujno potrebno zamenjati obstoječe cevi DN 50, bi bilo najbolj racionalno, da se povečanje pretočnosti Topliškega potoka izvede z ureditvijo odprtega odvodnika. Izvedba je glede na velik razpoložljiv padec vodotoka možna s pragovnimi ureditvami, izvedbo tolmunov, na kakšnem odseku tudi umetnih meandrov, vse skupaj pa predvideti s kvalitetnimi hortikulturnimi ureditvami in pešpotmi ali trim stezami. Lepo izveden stik sprehajalnih poti z vodnim svetom z različnimi vodnimi strukturami (slap, pragovi, tolmuni, meandri ipd.), seveda vse narejeno na sonaravnih principih in z naravnimi materiali, bi obogatili tako parkovno okolico term kot tudi samega kraja. Stroškovno oceno bi bilo potrebno še narediti, vendar bi bilo v tem trenutku najbolj razumno, da vsi pristojni v tem idealnem trenutku naredijo nekaj, kar je nujno potrebno, in to na način, ki bo neprimerno bolj privlačen kot zacevljen in zasut hudournik z neonesnaženo izvirsko vodo.
V parkovno ureditev se lahko vključi še območje sosednjega Stojanškovega grabna.

Ne glede na odločitev je potrebno izvesti dela, ki bodo povečala pretočno sposobnost Topliškega potoka. Tehnična varianta je izvedba kanaliziranega dela s cevjo DN 120, v smislu celovite parkovne ureditve območja zdravilišča in samega kraja pa se predlaga izvedbo sonaravne odprte ureditve vodotoka.