T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Izdelava hidrološko-hidravlične študije za območje bencinskega servisa Litija II

Naročnik: Petrol d.d.

Izvajalec: T-PRING d.o.o.
Datum: april 2013
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

Povzetek:

Petrol d.d. je želel na obstoječem bencinskem servisu Litija II dopolniti ponudbo s prodajo UNP. V ta namen je želel postaviti rezervoar in opremiti prodajno mesto.

Zaradi izpostavljenosti oziroma legah zemljišč na poplavnih območjih je investitor naročil izdelavo hidrološko-hidravlične (poplavne) študije z izdelavo poplavnih kart in kart z razredi poplavne nevarnosti. Namen študije je bil določiti območja, ki so izpostavljena poplavam, izdelati karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti ter predvideti ustrezne omilitvene ukrepe in tako zagotoviti poplavno varnost na obravnavanem območju. Priprava elaborata kot strokovnega gradiva je temeljila predvsem na podatkih, ki so javno dostopni, podatkih pridobljenih s strani naročnika ter podatkih, ki smo jih pridobili s terenskim ogledom.

Rezultati elaborata (hidrološko – hidravlične presoje) kažejo, da obravnavana lokacija bencinskega servisa Litija II leži na poplavnem območju in jo na podlagi meril, določenih v 11. členu Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS št. 60/2007), razvrščamo v razred majhne nevarnosti.