T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Ureditev vzhodnega potoka v Litiji

Naročnik: RIKO d.o.o.

Izvajalec: T-PRING d.o.o.
Datum: april 2013
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

Povzetek:

Namen hidrološko-hidravlične študije je bil preveriti, ali je spremenjen sistem odvodnjavanja padavinskih vod na obravnavanem območju ustrezen.

Iz hidrološko-hidravlične analize je razvidno, da sta obstoječa kanalizirana odseka (pod stadionom in pod železniškim podhodom) poddimenzionirana, kar pa kljub vsemu deluje ugodno, saj v strugo odprtega odvodnika dotekajo bistveno manjše količine voda od ocenjenih Q100. Posegi v kanalizirane odseke niso predvideni.

Razmere v železniškem podhodu se po dograjenem kanalizacijskem sistemu (priključitev novega kanala) nekoliko poslabšajo, saj se globina prelivajočih vod )preko pohodnih betonskih plošč) zviša. Poslabšanje pa ni drastično, saj je bil tudi v obstoječih razmerah podhod poplavljen in za pešce neuporaben. Podhod ni primarna komunikacija za pešce, zato bodo v primerih preplavljanja pohodnih betonskih plošč v primeru visokih vod pešci primorani uporabljati druge povezave. Glede prevodnosti pa dimenzije železniškega prepusta niso vprašljive.

S predvideno ureditvijo Vzhodnega potoka se bodo razmere na obravnavanem območju glede prevodnosti bistveno izboljšale (več kot 10 x povečana prevodnost od obstoječega stanja), zaradi poplavnih voda reke Save pa bo področje še vedno poplavno ogroženo.

Pred izvedbo ureditvenih del odprte struge Vzhodnega potoka vzporedno z železnico bo potrebno  pridobiti še vodno soglasje ARSO.