T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Izdelava hidrološko-hidravlične študije za območje ČN Gorenja vas

Naročnik: Občina Gorenja vas - Poljane

Izvajalec: T-PRING d.o.o.
Datum: november 2012
Odgovorni projektant: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

Povzetek:

Investitor občina Gorenja vas - Poljane je nameraval dograditi obstoječo čistilno napravo Gorenja vas. Čistilna naprava je locirana na desnem bregu vodotoka Poljanska Sora. Obstoječa čistilna naprava Gorenja vas je bila zgrajena leta 1996. Po projektu je bila predvidena gradnja v dveh fazah. V 1. fazi, ki je že bila izvedena, se je zgradil objekt s finimi grabljami, merilnikom pretoka, kompresorsko postajo in z upravnimi prostori in ena biološka enota zmogljivosti 1.000 PE. Nova biološka stopnja se zgradi na vzhodni strani platoja. Dostop do lokacije ČN je nespremenjen in je iz obstoječe kolovozne poti.

Investitor je želel nadaljevati s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, zato je  zaradi izpostavljenosti oziroma legah zemljišč na poplavnih območjih naročil izdelavo hidrološko-hidravlične (poplavne) študije z izdelavo poplavnih kart in kart z razredi poplavne nevarnosti, skladno z veljavno zakonodajo.