T-PRING d.o.o.
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper - Capodistria

Telefon (prenosni): 041 217 729
E-pošta: tomaz.umek@t-pring.si

Hidrološko-hidrotehnični elaborat - Kolesarska povezava ''Termalna pot'' odsek Tešanovci – Dobrovnik, ob regionalni cesti Martjanci – Dobrovnik

Naročnik: Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste

Izdelovalec: ZEU - načrtovanje in inženiring d.o.o.
Datum: april 2012
Odgovorni projektant elaborata: mag. Tomaž UMEK, univ.dipl.inž.grad.

 

Povzetek:

Pri izdelavi projektne dokumentacije za kolesarsko povezavo ''Termalna pot'' na odseku Tešanovci – Dobrovnik je bilo skladno s projektno nalogo potrebno izdelati hidrološko – hidrotehnično poročilo za območja, ki se bodo po ureditvi kolesarske proge nekoliko spremenila. Trasa kolesarske povezave bo prečkala Mejični potok, Filovski potok, potok Jonder don in potok Bukovnica, ter 9 melioracijskih jarkov, ki jih je bilo potrebno analizirati.
Za izvedbo hidrološke analize je bilo potrebno določiti podatke o prispevnih površinah in pretokih. Osnovni vir hidroloških podatkov za vodotoke je bila "Hidrološka študija Ledave in levih pritokov Mure", podatke za analizo prepustov pa je bilo potrebno ovrednotiti na podlagi intenzitete stoletnih padavin za obravnavano območje.
Za hidravlični izračun prevodnosti struge pod premostitvenimi objekti so bili izdelani matematični modeli za račun gladin visokih vod. Za geometrijo so bili uporabljeni geodetski posnetki strug odvodnikov z vključenimi premostitveni objekti. Rezultati izračunov so pokazali, da so prevodnosti analiziranih odsekov in premostitvenih objektov ustrezne.
Preveriti je bilo potrebno tudi prevodnost vseh obravnavanih prepustov. Izkazalo se je, da manj kot polovica prepustov prevaja količino 100-letnih padavinskih voda, zato je bila pri gradnji kolesarske poti predlagana vgradnja prepustov večjih dimenzij.

Izdelana hidrološko – hidravlična analiza je pokazala, da se z gradnjo novih premostitvenih objektov v sklopu izgradnje kolesarske poti odvodne razmere naravnih odvodnikov ne bodo poslabšale. Ker pa večina prepustov ne prevaja pretokov stoletnih padavinskih voda, je bilo predlagano, da se vgradi prepuste večjih dimenzij.